The most popular PILZ products:

PNOZ X7 24V DC
PNOZ X7 24V AC
PNOZ X7 AC