The most popular LEITZ products:

PRADOVIT-F
PRADOVIT-N