The most popular KEYENCE products:

FS-V21RP
FS-V21
FS-V21G
KV-700
FS-V22G
E18
FS-V21R
FS-V22RP
CZ
KV-10T2W
FS-V21X
PZ-V
FS-V22
PZ-M
E28
V28
LV
FS-V22R
FS-V22X
KV-300
V18